• شرکت کنندگان در آزمون این سامانه می توانند شماره موبایل و کد رهگیری که در پایان آزمون دریافت نموده اند را وارد و کارنامه خود را مشاهده نمایند
  • شماره موبایل :  
    کد رهگیری :